Den här artikeln beskriver de steg man skall genomgå för att sätta upp Ortac på ett universitet.


Ortrac är gjort som ett stöd för att träna och examinera mediciska studenter, på ett universitetsnivå och i den kommande karriären med ett kontinuerligt lärande. 


Ortrac består av ett antal förkonfigurerade roller med tillgång till olika rättigheter. Man kan även skapa specialdesignade roller, genom att ge rollen ett namn och därefter tilldela ett antal rättigheter. 


 

Ortrac har ett antal moduler som kan läggas till i en kunds konto. följande moduler finns att tillgå:

 • Blueprint
 • Tagg strukturer
 • Rollhantering
 • Kliniska fomulär
 • EPA formulär
 • Frågebanker
 • Examination - web
 • Examination - remote
 • Examination OSCE/VIVA
 • Assignments/content
 • Student portfolio
 • Analys av resultat
 • Rapport generator
 • Registration & payment


En schematisk bild av vad Ortrac kan leverera till ett universitet, i from av komponenter och struktur
TABLE OF CONTENTS

Grundläggande roller


Ortrac har ett antal fördefinierade roller i systemet. Dessa har olika funktioner på ett universitet. Orzone hjälper till med att skapa några av de mest grundläggande rollerna. Därefter tar universitetets personal med dessa roller systemet vidare och tilldelar övrig personal de roller deras arbete kräver.


I denna sektion kommer vi att titta på följande roller:

 • Orzone Admin (Orzones superuser roll)
 • Fakultetsadmin (skapar alla program)
 • Programledare (skapar programmets struktur)
 • User Admin (skapar nya användare och tilldelar dessa roller och en kontext)
 • Kursadministratör (skapande av innehåll, examinatoner och assignments i en kurs)
 • Studenter (tar kurser


Fakultetsadmin

 • Orzone Admin skapar Fakultetsadmin rollen
 • Tilldelning av Fakultetsadmin rollen (person A e-mail, namn och efternamn från universitet)

Invitationsmail går ut till person som tilldelats rollen Fakultetsadmin. Hen loggar in i sin e-mail och följer instruktioner i mailet.

 1. Fakultetsadmin skapar program/mål i Blueprint modulen
 2. Fakultetsadmin skapar Tagg kategorier

Programledare

 • Orzone Admin skapar Programledare rollen
 • Tilldelning av Programledare (person B e-mail, namn och efternamn från universitet)

Invitationsmail går ut till person som tilldelats rollen Programledare . Hen loggar in i sin e-mail och följer instruktioner i mailet.

 1. Programledare loggar in via invitation e-mail i Ortrac
 2. Programledare skapar kurser/mål i Blueprint modulen


User admin

 • Orzone Admin skapar UserAdmin rollen
 • Tilldelning av UserAdmin (person C e-mail, namn och efternamn från universitet)

Invitationsmail går ut till person som tilldelats rollen UserAdmin. Hen loggar in i sin e-mail och följer instruktioner i mailet.

 1. UserAdmin loggar in via invitation e-mail i Ortrac
 2. UserAdmin kan nu lägga till administratörer och tilldela dem roller och access till kurser
 3. UserAdmin kan nu lägga till studenter och lägga till dem till kurser samt lägga till dem i grupper


Kursadministratör

 • Orzone Admin skapar Kursadministratör  rollen
 • Useradmin tilldelar Kursadministratör rollen (personlista D1-Dn e-mail, namn och efternamn från universitet) 

Invitationsmail går ut till alla från personlistan som tilldelats rollen Kursadministratör. Dessa loggar in i sin e-mail och följer instruktioner i mailet.

 1. Kursadministratör  mappar kursers mål till programmål i Blueprint modulen
 2. Kursadministratör  skapar Kurstillfällen (VT/HT) under repektive kurs.

Studenter

 • UserAdmin importerar studenter och länkar dessa till Kurs/Kurstillfälle(HT/VT)
 • UserAdmin Skapa grupper
 • UserAdmin Skicka ut inbjudningsmail
 • Skicka ut länk till app/lägga till på web – Ortrac Scholar  (https://www.orzone.com/app-ortrac-scholar)

Invitationsmail går ut till Studenter som loggar in i sin e-mail och följer instruktioner i mailet.


 1. Student loggar in via invitation e-mail i Ortrac
 2. Student sätter upp sin demografi för sitt konto
 3. Student går till sin personliga dashboard (dashboard) och eventuellt skapar egna mål och letar efter uppgifter för kursen (Goals)


Moduler 

Ortrac består av ett antal logiska moduler. Beroende på hur inköp av dessa har gjorts behöver man tilldela roller till administrativ personal. Se nästa sektion där roll visas i förhållande till modul.


I kommande sektioner kommer vi att titta på följande moduler:


ModulVad den gör
Blueprintskapadet av logiken i ett program
Rollhanteringroller på användare och i vilken kontext de agerar inom
Kliniska fomulärapp använding med formulär för studentens praktikdokumentation
EPA formulärformulär framtagna enligt rekommentationer från Svenska EPA rådet
Frågebankerolika typer av frågor organiserade med hjälp av taggkategorier
Examination - webkunskapsexaminationer som leveraras via en web browser
Examination - remotekunskapsexaminationer leveraras via app på datorn, med extra säkerhet och AI övervakning
Examination OSCE/VIVApraktiska examinationer leveraras browser, används både på plats och via video
Assignments/contentuppdrag/material som studenter får tilldelat sig av respektive lärare
Student portfoliologiska enheter organiserar studenters olika avklarade arbeten i betygsblock
Analys av resultatanalyser av olika typer av examinationer, avancerad alalys sker via Power BI
Rapport generatorett bibliotek med standard rapporter och sätt att specialdesigna egna rapporttyper
Registration & payment registrering, bedömning av inlämnat material samt oilka logiska betalningsteg


Tillvägagångssätt för att tilldela användare rättigheter i form av ovanstående moduler.

 • UserAdmin loggar in i Ortrac
 • UserAdmin lägger till administratörer och tilldelar dem roller och access till kurser

Invitationsmail går ut till administrativa roller,  som loggar in i sin e-mail och följer instruktioner i mailet.


Roller i Moduler

 • Orzone Admin skapar roller från listan nedan 
 • Useradmin tilldelar respektive roll enligt ansvar för moduler (personlista D1-Dn e-mail, namn och efternamn från universitet


RollModul
Course Admin (Blueprint)Blueprint modul - Skapa kursmål o mappa dessa mot programmål
ExaminatorExam module - Skapa examinationer för en kurs
Fakultets AdminBlueprint modul - Skapa Programmål och tagggrupper
Form Evaluator
Fråge/exam granskare
Invigilator
Kursadminstratör
Kursansvarig
LärarePå en kurs, skapa assignments, formulär, mål - rätta dessa
Programledare
Question WriterRollen att kunna skriva frågor in i frågedatabasen
Rating Admin
StudentBrukare i systemet
User AdminUser modul - Managerar användare i systemet och tilldelar roller
SuperUserKundnivå - kan administrera program för kund
Orzone SupportOrzone har en underhållsroll, om kunden tillåter dettaModul: Blueprint

Blueprint modulen är organisatören av en universitetsutbildning. Alla logiska block och kopplingar sker här. Gör man ett bra arbete med taggstrukturer för att kunna ge objekt rätt etiketter samt att koppla olika ml till varandra så kan man uppnå en orehört kraftfull analys av många komponenter på utbildningen. Analysen kan visa var utbilningen t ex behöver mer praktikplatser eller mer utbildningmaterial. Man kan också automatiskt få rapporter till olika kravställare utanför läroverketI denna sektion kommer vi att titta på följande områden:

 • Skapa Program, semester indelningar och programmål
 • Skapa Tagg kategorier
 • Skapa Kurser (kod/poäng), kursmål 
 • Mappa kursens mål till programmål och andra taggkategorier
 • Dashboards och rapporter


Artiklar Startup


Artiklar Program

Artiklar Kurs

Artiklar Mappning

Artiklar Dashboards/Reports

Artiklar EPA blueprint

EPA - Blueprint setup (SWE)Modul: Formulär

Formulärs modulen består av olika byggblock som i kombinationer kan vara starka infomrationabärare ner på minsta komponentnivå samtidigt som de kan fungera i praktisk använding som vanliga, konfigurerbara formulär. De kan användas tillsammans med Ortacs Scholar app för att hjälpa studenter att dokumentera deras praktik på klinik. Formulären användar för administrativa arbeten såsom närvaro/frånvaru, galuppar mm. De kan användas enligt de rekommentationer som EPA rådet satt upp eller som grundformul för en praktisk examinaton.


I denna sektion kommer vi att titta på följande områden:

 • Att skapa en Rating scale
 • Att skapa en evaluerngsfråga
 • Att skapa själva formuläret
 • Lägg formulär på rätt Kurs/Kurstillfälle(event)
 • Tagga formulär
 • Använda formulär specifikt för EPA


Artiklar Startup


Artiklar Skapa


Artiklar använda


Artiklar EPA
Modul: Frågedatabas

Frågedatabasen består av en frågegenerator, med frågetyper som (SBA, True or False, Extended Matching, Short Answers, VIVA, Essay). Den består också av en kraftfull taggingssystem dör man manuellt adderar taggar men också systemet lägger till taggar beroende på frågans prestation inne i systemet. En avancerad redigeringsmodul där kollegor man diskutera en frågas konstuktion för att öka på dessa användarupplevelse. Filter inkluderande/exkluderande samt taggar gör att i en stor databas kan man söka effektivt. För att behålla en hög nivå på frågor som skrivs i systemet kan man sätta upp regelsystem så en fråga styrs redan från börjar, bort från de mest grundläggande felen. Systemet kan också importera/exportera frågebankar,


Vi skall titta på ett antal elementära funktioner, såsom: 

 • Skriva frågor
 • Tagga frågor
 • Skapa styleguides
 • Review frågor
 • Importera frågor 
 • Roller för frågeadministration
 • Att välja ut frågor för olika ända


Artiklar Allmänt frågebank

Artiklar Skapa frågor

Artiklar Importera frågor

Artiklar Besvara frågor


Artiklar Roller


Artiklar Administrera fråga


Artiklar Examination


Modul: Assignments

Assignments, läs uppdrag kan användas för att styra upp en kurs arbete på ett effektivt sätt. En lärare kan skapa ett uppdrag och kan innehålla ett antal interaktiva komponenter samt sätta ett leveransdatum på detta. Därefter läggs uppdraget på en enskild elev, en grupp av elever eller en hel kursinstans med elever. En revisonsprocess finns inbyggd i sälja konstuktionen av ett assignment så att lärare/elev kan interagera tills båda är nöjda med leveransen av uppdraget. 

Här ska vi titta på att:

 • Skapa Assignments
 • Lägg Assignments på rätt Kurs/Kurstillfälle(event)
 • Tagga Assignments
 • Sätta en betygskala på ett Assignment
 • Fylla i ett assignment
 • Revisionsprocessen mellan lärare och elev.


Artiklar Skapa:


Artiklar Använda:

Modul: Content

Content, läs Innehåll kan användas för uppmana studenten att förkovra sig på ett utvalt material En lärare kan skapa ett uppdrag och i detta lägga in en Content/Innehållskomponent. Därefter läggs uppdraget på en enskild elev, en grupp av elever eller en hel kursinstans med elever. En revisonsprocess finns inbyggd i sälja konstuktionen av ett assignment så att lärare/elev kan interagera tills båda är nöjda med leveransen av uppdraget. 


Här ska vi titta på att:

 • Skapa Content (läsa pdf…)
 • Lägg Content på rätt Kurs/Kurstillfälle(event)
 • Tagga Content
 • Använding av ett Content


Artiklar Skapa:

Artiklar Använda:Modul: Examination

 • Skapa en examination (logistik o struktur)
 • Importera frågor (skriv nya)
 • Tagga frågor
 • Lägga till studenter
 • Skapa rapporter
 • Välja leveranssätt (online, remote exam)
 • Bjuda in invigilatorer
 • Angoff
 • Bjud in studenter
 • Analys


Artiklar Roller:

Artiklar Setup examination:


Artiklar Använda:

Artiklar Analys:

Artiklar Rapport:

Modul: Remote Examination

 • se remoteexam.orzone.com


OSCE examination

 • Skapa formulär 
 • Skapa station
 • Skapa evaluerare
 • Lägga till studenter
 • Bjud in evaluerare/studenter


Artiklar Allmänt

Artiklar Setup

Artiklar ExaminationsdagenAnalys

Artiklar analys


Rapporter

Artiklar rapporterUnderhåll

 • Managera Administrativa roller
 • Managera Studenters roll
 • Flytta admin/student mellan kurstillfällen
 • Managera tagg grupper


Artiklar rörande underhåll: