Ortrac release notes - 20210924 (SWE)

Formulär

 • Rating scales: begränsad redigering av Rating scales
 • Evaluation question: en lista visas för vilka Bedömingsformulär den används i
 • Bedömningsformulär: när ett nytt formulär skapas genereras ett unikt namn
 • Bedömningsformulär: knapp för att kopiera ett bedömningsformulär 
 • Bedömningsformulär: konsekvent bruk av termer för formulär/bedömningsformulär
 • Ifyllda Bedömningsformulär: konsekvent bruk av termer "submitted/unsubmitted"
 • Ifyllda Bedömningsformulär:buggfix en checkbox visades även vid 0 submissions i listvyer
 • Färgmättnad för antal submissions räknas utifrån den student som har mest i den aktuella vyn

Filter

 • Ikoner som skiljer taggfilter från andra filter
 • Exclude-filtret "used in exam" får fler valmöjligheter


Fakultetsfunktioner

 • Plocka bort student från pågående event
 • Users: Användarlistan under "Users" inkluderar mailadress
 • Add/import event candidate: Inställningsmöjlighet om man vill att ett mail ska gå iväg när add/import event candidate
 • Tagg-väljaren respekterar den taggarnas inbördes ordning som definierats av administratör


Lärarfunktioner

 • Lärarens inblick i studentens dashboard inkluderar nu progress measures
 • Formuläröversikten "Student performance" filtrerbar när man tittar på ett specifikt formulär
 • Nya filter implementerade i sidan Formuläröversikten "Student performance"filtrera på verifierad bedömare
 • Nya filter implementerade i sidan Formuläröversikten "Student performance"datum för bedömning
 • Nya filter implementerade i sidan Formuläröversikten "Student performance"bedömarroll
 • Student submissions:Submissionslista har eleven själv ”signerat”formulär eller signerats av lärare
 • Assignments: när ett nytt assignment skapas genereras ett unikt namn


Studentfunktioner

 • Student performance-tabellerna får färgmättnad 
 • Endast absoluta datum i tabeller
 • Dashboards och Reports: Student har möjlighet att se blueprint menyer
pdf
Login or Signup to post a comment