Denna artikel redogör för hur man skall gå tillväga för att använda taggningskategorier och populera blueprint modulen på ett smidigt sätt


Denna artikel listar ett antal olika kategorier som vuxit fram i arbetet med medicinska universitet och europeiska organisationer.


Listorna i denna artikel, och ännu bättre bilagan till artikeln kan göra livet lättare med denna artikel där man visar hur man multipopulerar en taggkategori.


Läs också artikeln hur man skapar tagg och kategorier innan arbetet påbörjas.


TABLE OF CONTENTS


PATIENT: ÅLDER

0-1

2-11

12-18

19-65

66-80

81-


PATIENT:KOMPLEXITET

Komplicerad

Måttligt komplicerad

Okomplicerad


KOMPLEXITET

Komplicerad

Måttlig komplexitet

Okomplicerad


KÖN

Indelning i man eller kvinna passar inte

Kvinna

Man


EXAMENSMÅL

01K Visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området

02K Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- ochutvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövaderfarenhet i yrkesutövningen

03K Visa kunskap om grundläggande vetenskapliga metoder inom området och insikt imetodernas möjligheter och begränsningar

04K Visa kunskap om etiska principer och deras tillämpning inom hälso- och sjukvårdensamt inom forsknings- och utvecklingsarbete

05K Visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsanför individer och olika grupper ur ett nationellt och globalt perspektiv

06K Visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

07K Visa kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i Sverige, inbegripet derasorganisation och styrning, och kännedom om sådana system i andra länder samt visaförståelse för strategier för likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård

08K Visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar i hälso- och sjukvårdensamt om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet

09A Visa kunskap om relevanta författningar

10F Visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och derasnärstående med respekt för patienternas och deras närståendes integritet, behov,kunskaper och erfarenheter

11F Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samtanalysera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer

12F Visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd

13F Visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligastesjukdomstillstånden ur patofysiologiskt och psykosocialt samt andra relevantaperspektiv och i samverkan med patienten handlägga dessa

14F Visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdomsförebyggandearbete för enskilda och grupper samt att redogöra för hur sådant arbete bedrivs påsamhällsnivå

15F Visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera åtgärder ochbehandlingsresultat med berörda parter och dokumentera dessa i enlighet medrelevanta författningar

16F Visa fördjupad förmåga att bidra till lärande i olika grupper och att genomförahandledande uppgifter

17F Visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom hälso- ochsjukvården som med professioner inom andra delar av samhället

18F Visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete samt visasådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

19F Visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelseroch frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritisktgranska, bedöma och använda relevant information

20F Visa förmåga att använda digitala verktyg inom såväl hälso- och sjukvården somforsknings- och utvecklingsarbete

21V Visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt

22V Visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patientenutifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer och demänskliga rättigheterna

23V Visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetensoch att ta ansvar för detta


EPA

EPA 1 - Inhämta anamnes och genomföra relevant statusundersökning

EPA 2 - Prioritera arbetsdiagnos bland relevanta differentialdiagnoser

EPA 3 - Upprätta en initial utredningsplan

EPA 4 - Formulera en initial åtgärdsplan och genomföra behandling

EPA 5 - Identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder

EPA 6 - Genomföra allmänna medicinska procedurer

EPA 7 - Identifiera patienter i behov av akut vård och genomföra ett primärt omhändertagande

EPA 8 - Dokumentera samt utfärda recept och intyg

EPA 9 - Samarbeta inom hälso- och sjukvården och med professioner i andra delar av samhället

EPA 10 - Bidra till säkerhetskultur inom vården


EPA Beskrivning

1.1 initiera anamnes med öppen fråga och efterhöra patientens egna tankar, eventuell oro, förväntningar samt de frågor som uppstår.

1.2 ställa adekvata riktade frågor utifrån symtombild och bakgrund, med beaktande av det akuta, allvarliga och vanliga

1.3 säkerställa informationsöverföring och bekräfta patienten genom tillämpliga sammanfattnigar

1.4 eftersöka tecken till skadligt bruk av substanser eller utsatthet för våld eller vanvård.

1.5 inhämta anamnes från patienter i olika åldrar, patienter med kognitiv, affektiv eller beteendemässig funktionspåverkan och från anhöriga, samt med hjälp av tolk.

1.6 förklara och motivera de specifika frågor som ställs, de undersökningsmoment och eventuella statusfynd som görs.

1.7 utföra en adekvat strukturerad statusundesökning mot bakgrund av aktuellt problem och riskfaktorer, med beaktande av hygienregler och patientens integritet.

1.8 använda vanliga undersökningsinstrument av relevans, till exempel otoskop, oftalmoskop, spekulum för gynekologisk undersökning.

2.1 prioritera och diskutera differentialdiagnoser med beaktande av vanliga, allvarliga och akut behandlingskrävande tillstånd.

2.2 välja rimlig arbetsdiagnos hos patienter i olika åldrar, med olika kön, med samsjuklighet och/eller atypisk sjukdomspresentation

2.3 omvärdera arbetsdiagnoser vid ny relevant information

3.1 baserat på relevant arbetsdiagnos föreslå adekvat initial utredning och/eller remiss till specialist/annan hälsoproffesion

3.2 mot bakgrund av patientens förförståelse och tankar om sina besvär förkara och motvera syftet med den föreslagna utredningen och beskriva undersökningsprocedur/er samt eventuella risker för patienten.

3.3 vid behov utforma adekvat och tydlig remiss utifrån frågeställning.

4.1 resonera kring utredningsresultatens tillförlitlighet i relation till metodens egenskaper och begränsningar

4.2 diskutera utredningens resultat med patienten

4.3 förmedla svåra besked

4.4 i smaråd med patienten formulera åtgärdsplan och uppföljning

4.5 i samråd med patienten genomföra farmakologisk eller icke-farmakologisk behandling

5.1 identifiera riskfaktorer (beteenden, ärftlighet) för framtida sjukdom genom anamnes, status och journal

5.2 genomföra samtal om levnadsvanor med betydelse för hälsan

5.3 upprätta aktivitetsplan utifrån riskfaktorer i samverkan med patient

6.1 utföra intravenös, subkutan och intramuskulär injektion

6.2 sätta venös infart

6.3 utföra arteriell punktion

6.4 utföra lokalbdövning i huden

6.5 sätta och avlägsna hudsuturer

6.6 utföra svalg- och nasopharynxprov

6.7 anlägga förband

6.8 anlägga gips

6.9 koppla EKG

6.10 Etablera fria luftvägar

6.11 sätta V-sond

6.12 utföra lumbalpunktion

6.13 utföra prokto-/rektoskopi

6.14 anlägga urinvägskateter

6.15 utföra ledpunktion

6.16 utföra basal och avancerad HLR

6.17 Konstatera dödsfall

7.1 inhämta anamnes och genomföra status anpassad till den akuta situationen

7.2 identifiera sviktande vitalfunktioner och tolka den kliniska situationen

7.3 identifiera möjliga orsaker till patientens tillstånd

7.4 bedöma sjukdomstillståndets allvarlighetsgrad och ta ställning till vårdnivå för patienten

7.5 ta ställning till förutsättningar för eventuella livsuppehållande åtgärder med hänsyn till patientens önskemål.

7.6 upprätta en initial åtgärdsplan och börja agera utifrån den

7.7 kommunicera relevant information om situation, bedömning och behandlingsplan till team-medlemmar och "bakjour/konsult" via strukturerad kommunikation.

7.8 leda ett interproffesionellt samarbetekring en akut svårt sjuk patient

7.9 kommunicera information om bedömning, behandlingsplan och prognos anpassat till patient och /eller anhörigas behov för att möjliggöra delaktighet i beslut

8.1 sammanställa och skriftligt dokumentera ett patientmöte

8.2 skriva recept på läkemedel inkl dosförpackade läkemedel samt läkemedelskort

8.3 skriva ett underlag för sjukskrivning

8.4 skriva dödsbevis och dödsorsaksintyg

8.5 skriva ett vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård

8.6 dokumentera skador samt utfärda ett rättsintyg

8.7 skriva orosanmälan enligt Socialtjänstlagen samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

8.8 skriva anmälan om olämplighet som bilförare eller innehav av vapen.

9.1 ge muntlig strukturerad rapport

9.2 arbeta i team som ledare och medarbetare

9.3 samverka vid planering inför utskrivning

9.4 utifrån patientens behov samverka med och hänvisa till andra instanser/professioner

10.1 identifiera vårdskada eller risk för skada i vården

10.2 analysera vårdskada eller risk för skada och ge förslag på förebyggande åtgärder

10.3 dokumentera och kommunicera avvikelser i organisationen


EXAMINATIONSFORMER

Teoretiskt kunskapsprov

OSCE

DOPS

PBL - självkännedom och konstruktivt arbete i grupp

Uppsats

Projektplan

Opposition

Muntlig redovisning

Självtest

Quiz

Skriftligt prov

Skriftligt referat

Skriftlig självreflexion

Laborativ verksamhet

Kursportfölj annat

Kollegial evaluering (T ex 360 grader)

Mini-CEX

Muntligt prov

Medsittning

Skriftlig uppgift

Case


SOLO (Blooms reviderade)

Minnas - komma ihåg grundläggande koncept och fakta

Förstå - förklara idéer eller koncept

Tillämpa - använda information i nya situationer

Analysera - se samband, mönster

Värdera/bedöma - berättiga åsikt och beslut

Skapa - skapa nytt eller nyskapande


SOLO

1. Unistructural (e.g identify simple aspects)

2. Multistructural (e.g combine, describe)

3. Relational (e.g analyze, compare)

4. Extended abstract (e.g. create, reflect)


CanMEDS ROLES

Medical Expert (the integrating role)

Communicator

Collaborator

Leader

Health Advocate

Scholar

Professional


KLINISKA SITUATIONER

Aggressivitet och irritabilitet

Akut krisreaktion

Andningssvårigheter

Aptitlöshet

Ätstörning

Avvikande diagnostiska och accidentella fynd

Avvikelser från barns normala utveckling

Barnmisshandel

Bedömning av funktionsvariation

Blod i avföring

Blod i urinen/proteinuri

Blodiga kräkningar

Blodiga upphostningar

Blödningsbenägenhet

Blodtrycksförändringar

Bränn- och köldskador

Buksmärta

Chock

Diarré

Dödsfall

Drunkningstillbud/drunkning

Elolyckor

Feber

Flytningar (kvinnor/män)

Förändrad hudfärg

Förändrad vätske- och elektrolytbalans

Förändrade avföringsvanor

Förändringar i sjukdomspanorama

Förgiftningar

Förvirring

Frakturer

Främmande kropp

Funktionsbedömning normalt åldrande

Glömska/minnesförlust

Halsbränna/sura uppstötningar

Hälsofrämjande åtgärder

Hår och nagelbesvär

Heshet

Hjärtklappning/onormal hjärtrytm

Hjärtstillestånd

Hörselnedsättning/öronsusningar

Hosta

Hudbesvär

Huvudvärk/ansiktsvärk

Illamående och kräkningar

Känselförändring

Känslighet för infektioner

Klåda

Kraftnedsättning

Kramper

Långvarig smärta/värk

Lukt och smakbortfall

Medvetanderubbning

Menstruationsproblem

Munhålebesvär

Nästäppa/snuva

Normal förlossning/amning

Ofrivilliga rörelser

Ont i bröstet

Ont i halsen

Ont i ögat

Ont i örat

Ont i ryggen/nacke/skuldra

Oro/ångest/panikångest

Övervikt/fetma

Palpabla resistenser

Person som motverkar vård som bedöms som nödvändig

Personlighetsförändring

Pigmentförändringar

Preventivmedel

Psykisk ohälsa

Psykiska effekter av trauma

Reproduktion/graviditet

Risk för våld mot annan

Rörelserubbningar

Rött öga

Sår/sårskador

Screening

Sexuell olust/dysfunktion

Smärta vid avföring

Smärtande och/eller svullen led/leder

Sömnstörningar

Språk och talrubbning

Stämningslägespåverkan

Stick och bett

Substansbruk och abstinens

Suicidrisk/suicidförsök/ och/eller självskadebeteende

Sväljningssvårigheter

Sveda/sår/klåda i underlivet

Svettningar/vallningar

Svimning

Svullen buk

Svullna extremiteter

Synförändring/synfenomen

Testikelsmärta/testikelsvullnad

Törst/uttorkning

Trauma (högenergi)

Trauma (lågenergi)

Trötthet

Tvångstankar och handlingar

Vaginal blödning

Våld i nära relationer

Våld/misshandel

Vanföreställningar/hallucinationer

Vård i livets slutskede

Vattenkastningsbesvär

Viktminskning

Yrsel/balansstörningar

Inte någon av dessa kliniska situationer


ORGANSYSTEM

Body Regions

Breast

Lower Extremity

Ankle

Buttocks

Foot

Hip

Knee

Leg

Thigh

Upper Extremity

Arm

Axilla

Elbow

Forearm

Hand

Shoulder

Wrist

Head

Face

Scalp

Skull Base

Neck

Perineum

Abdomen

Back

Pelvis

Thorax

Musculoskeletal System

Cartilage

Fascia

Ligaments

Muscles

Muscle, Skeletal

Muscle, Smooth

Myocardium

Bone and Bones

Joints

Tendons

Digestive System

Biliary Tract

Lower Gastrointestinal Tract

Ileum

Anal Canal

Appendix

Colon

Rectum

Jejunum

Mouth

Salivary Glands

Tongue

Upper Gastrointestinal Tract

Duodenum

Esophagus

Stomach

Liver

Bile Ducts, Intrahepatic

Pancreas

Pancreas, Exocrine

Respiratory System

Larynx

Glottis

Lung

Bronchi

Pulmonary Alveoli

Nose

Pharynx

Pleura

Trachea

Urogenital System

Genitalia, Female

Ovary

Fallopian Tubes

Uterus

Cervix uteri

Vagina

Vulva

Genitalia, Male

Penis

Prostate

Scrotum

Testis

Urinary Tract

Kidney

Ureter

Urethra

Urinary Bladder

Endocrine System

Chromaffin System

Endocrine Glands

Adrenal Glands

Gonads

Islets of Langerhans

Parathyroid Glands

Pineal Gland

Pituitary-Adrenal System

Pituitary Gland

Thyroid Gland

Cardiovascular System

Blood Vessels

Arteries

Veins

Heart

Endocardium

Fetal Heart

Myocardium

Pericardium

Nervous System

Central Nervous System

Brain

Blood-Brain Barrier

Brain Stem

Cerebellum

Cerebral Ventricles

Hypothalamus

Thalamus

Basal Ganglia

Amygdala

Corpus Striatum

Cerebral Cortex

Hippocampus

Olfactory Bulb

Meninges

Spinal Cord

Ganglia

Peripheral Nervous System

Autonomic Nervous System

Enteric Nervous System

Parasympathetic Nervous System

Sympathetic Nervous System

Ganglia, Sensory

Peripheral Nerves

Sense Organs

Ear

Eye

Hemic and Immune Systems

Blood

Blood Buffy Coat

Blood Platelets

Erythrocytes

Fetal Blood

Hematopoietic System

Immune System

Antigen-Presenting Cells

Leukocytes

Granulocytes

Lymphocytes

Killer Cells, Natural

B-lymphocytes

T-lymphocytes

Monocytes

Lymphatic System

Spleen

Thymus Gland

Phagocytes

Macrophages

Embryonic Structures

Integumentary System

Hair

Nails

Skin


ORT

Stockholm

Göteborg

Malmö

Uppsala

Västerås

Örebro

Linköping

Helsingborg

Jönköping


TEMA

Farmakologi

Bild och funktion

Professionell utveckling

PU Etik

PU Juridik

PU Medicinsk humaniora

PU GKL

PU Konsultationsmetodik

PU Klinisk undersökningsmetodik

PU Interprofessionellt lärande

Hälsofrämjande perspektiv

HP Prevention

HP Patientsäkerhet och organisation

HP Jämlik vård

HP Våld i nära relationer

HP Global hälsa/globalt perspektiv

HP Hållbar utveckling

Vetenskapligt förhållningssätt

VF Design/metod

VF Statistik

VF Vetenskapsteori

VF Litteratursökning och granskning

VF Vetenskaplig kommunikation

VF Etik


VIL MOMENT

Akutmottagning

Annan auskultation

Avdelning

Kandidatmottagning

Mottagning

OP

Simulerad miljö

Vårdcentral


PURPOSE

Teaching and Learning Activities

Information only

PBL/Case/Scenario

Skills assessment

Portfolio


CREATIVE COMMONS

Materialet får delas och byggas vidare på (CC BY-NC)

Only to be used in the course it is created for