Den här artikeln är en sammanställning av de mål läkarlinjen följer. De tre nedanstående kategorierna kan användas då man skapar ett nytt läkarprogram


För läkarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras för att få behörighet som läkare.


Kunskap och förståelse


 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området in­begripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och
 • visa kunskap om relevanta författningar


Färdighet och förmåga


 • visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjuk­domstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten be­handla dessa,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyg­gande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grup­per av patienter,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kun­skap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställ­ningar och situationer,
 • visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper så­väl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behand­lingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, och
 • visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbätt­ringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt


 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättig­heterna,
 • visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.