Denna artikel beskriver hur en lärare jobbar med en kurs(mall) och dess moduler med innehållskopplingar och krav.
TABLE OF CONTENTS


Moduler

Generellt om moduler i kurs


För att skapa moduler i en kurs behöver man skapa följande struktur:

 • Ett program
 • En Kurs
 • En Module
 • Logiska komponente med villkor (AND/OR)


När väl detta är gjort kopplar man dessa till kurstillfällets fysiska aktivitererStudentens vy


Så här ser det ut för studenten med två moduler:

 • Högst upp finns kursplanens olika krav och mål, knappen Read more (blå knapp)
 • I varje modulsektion finns också information om modulens innehåll och krav, info texten. (röd text)
 • För att öppna modulen klickar studenten på knappen Open module (grön knapp)När studenten öppnar en medul ser vyn ut som nedan

Overview sektionen, icke tidssatta objekt för modulen:

 • Content: information som student bör läsa, öppnat infoobjekt= avklarad  under Contentsektionen
 • Quizzes: formativa test, för varje test visas status på quizzen, under Quizzes menyn
 • Forms: Varje ifyllt formulär visas under Forms menyn
 • Exams: Varje tentamen visas med status under Exams menyn

Modul sektion (blå):

 • Information om modulen (krav och mål)
 • Navigation mellan moduler

Allmän info gällande moduler (gul):

 • Beskrivande text allmänt om moduler

Components sektionen (alla modulen krav  samt  status. När alla boxar är gröna = färdig modul

 • Formulär som är kravsatta med nivå, context och antal
 • Assignments (uppgift med tidskrav) som är inlämnade
 • Examinationer (med passmark)
 • Overall, status för modulen

Assignments sektionen (tidsatta uppgifter)

 • Assingments och deras status


Notis: content och quizzies är inte direkt kopplade till kraven för modulen utan fungerar som hjälp för student under modulen.Moduler & krav


Här nedan kan ses ett exempel på hur man kan använda en kursplan(modul) och förvandla dessa krav/mål till användbara komponenter i en modul:

 • Form: Startup = ett formulär som fungerar som en kontroll att studenten loggat in i systemet och vet hur man använder ett formulär.
 • Form: Närvaro = närvaroformulär (ett enda) som kan användas för samtliga tillfällen där närvaro skall registreras se artikel för att skapa närvaroformulär
 • Assignment: PBL (final): en inlämningsuppgift som är tidsatt  och kravmärkt, för godkänd kurs, se artikel för att skapa ett assignment
 • Exam: Modul1, detta är en examination som skall avklaras med satt passmark för uppfylld kurs, se artikel för att skapa en examination
 • Form: Frånvaro, är ett formuär som existerar i alla moduler för att student kan rapportera frånvaroGoals

Idag finns målfunktionen endast på studentens sida, vilket innebär att de skapar/editerar sina mål, se artikel


Om man som kursadministrator vill distribuera mer officiella mål, tex från kurslistor man alltid lägga dessa i ett assignment och be studenter skapa mål, från bifogad lista.


Lärarens vy

Här beskriver vi arbetet med moduler, som lärare


Uppsatta moduler i kurstillfälle

För att få all logik att fungera hela vägen för modulerna så måste man skapa/länka till fysiska aktiviteter på kurstillfället (HT22/VT22 eller liknande namngivning) Hitta modul menyn


För att hitta modulmenyn:

 • Gå till Courses
 • Välj en kurs (Grundkurs)
 • Välj ett kurstillfälle (HT22)
 • Klicka på fliken ModulesKlicka på en modul för att se kraven, typerna av krav är följande:

 • Progess measure (mätsticka) = ikon med tre streck (se krav under fliken Evaluation forms/Progress)
 • Assignments (inlämningsuppgift) = ikon med dokument (se krav under fliken Assignments) 
 • Examination (tentamen) = ikon med checkbox (se krav under fliken Info)Titta på students moduler

För att hitta modulmenyn:

 • Gå till Courses
 • Välj en kurs (Grundkurs)
 • Välj ett kurstillfälle (HT22)
 • Klicka på fliken Students • Klicka på en student
 • Välj view performance


Nu kan du som lärare navigera dig genom studentens olika moduler


 • Tryck på knappen Return to students list när du vill lämna studentens dashboard.