Denna artikel beskriver de rättigheter rollen kursledning har


TABLE OF CONTENTS


BLUEPRINTING

Map event outcomes to customer outcomes

XGer tillgång till sidan "Map outcomes" 
Access blueprint reportsXTillgång till blueprinting-menyn med rapporter


CONTENTADMIN


Create learning content

X
Skrivrättigheter till learning content och assignments. Man blir valbar som bedömare på assignment.
Set form visibility / Access hidden formsX

Kan visa dolda formulär och slå på/av ifall formulär ska visas för studenter. Lär vara föremål för förändring.


EXAMADMIN


Edit eventsX
Redigera kurstillfällen. Väldigt mycket som händer under kurstillfälle är knutet till detta, t.ex. redigera studentlistan
Edit modulesX
Tillgång till att redigera moduler (på kursnivå, berör inte att konfigurera dem på kurstillfällesnivå)
View all eventsX
Readonly-access till alla kurstillfällen (som limited, fast man behöver inte ha ett uppdrag på kurstillfället)


FORMSADMIN


Edit student evaluations (all)X
Möjlighet att redigera en inlämnad formulärbedömning (oavsett vem som lämnat in den)
Edit progress measuresXMöjlighet att redigera progress measures för formulär


OSCEEXAMADMIN


 OSCE exam admin

XRollen att skapa examination o lägga till OSCE examiner
OSCE examinerXBedöma en OSCE examination
OSCE grading adminXGöra efteranalyser, ta bort stationer, passmark settings och resultat


POWERBI


Form analyticsXDessa rättigheter ger tillgång till olika PBI-rapporter som kallats Student analytics, Payment analytics, m.m., men informationen har med tiden kommit att överlagras till att   rapporter kan heta något som avviker från den underliggande rollen. Man får kolla med varje kund hur deras rapporter är uppsatta.
PBI Role: Course adminXDessa rättigheter styr vad man får för roll i sin PBI-inloggning när man öppnar en rapport. Denna info används av PBI för att kunna ge en typ av info för super users och en annan för studenter, för samma rapport.


TRAINER


View student performanceX
Möjlighet att se hur det går för studenter, t.ex. öppna deras dashboard, men styr även att t.ex. submissions-listor på formulär visar alla studentbedömningar och inte bara dem man själv har lämnat in.
Evaluate studentX
Möjlighet att göra en formulärbedömning av en student.