Denna artikel behandlar hur man skall använda Progress measure, eller mätsticka som verktyg för att följa studenters utveckling och skapa rimliga mål, i utbildningen.


TABLE OF CONTENTSVad är Progress Measure


Studenter på universitetsnivå har många olika kravställare som vill att studenter skall leverera olika typer av uppgifter på en mängd olika sätt. 

I Ortrac plattformen så finns det ett antal verktyg för att samla ihop dessa uppgifter i e logisk containers och sätta upp både kvantitativa mål och kvalitativa mål i det som kallas Program Measures eller Mätsticka på svenska. 


Vad består den av

Den är en mätare för insamlade resultat från olika containrar. Mätstickan kan samla ihop ett antal resultat i en del av en students portfolio och namnsätta dessa, skapa ett antal resultat som måste finnas samt vilken nivå/betyg dessa skall ha för att mätstickan skall bli godkänd.Vad har man den till


Några exempel på användningsområden är t ex att för studenter i arbetet på en kurs:


  • Komma igång formulär: fungerar som en enkel mätsticka som bara kollar om studenten faktiskt har börjat använda sina formulär, alltså inga krav på en viss nivå.
  • Mitt i terminen avstämning: Här kan man sätta upp ett antal formulär, som berör ämnet som läses och de olika kunskapsnivåer kursen kräver. Dessa mätsticka kan användas för utvecklingssamtal mellan lärare och elev.
  • Betyg/Final portfolio: Denna mätsticka kan innehålla de uppgifter som en elev skall ha gjort innan kursen är klar, förutom examination.


Mer specifik användning är att t ex tillämpa mätstickor på en praktisk examination, en OSCE. I detta fallet kan man använda den på följande sätt:


  • Har en station startat: fungerar som en enkel mätsticka som bara kollar om en examinator har börjat fylla i bedömningsformulär (inga krav på en viss nivå.)
  • Är alla stationen ifyllda med samtliga resultat: Här kontrolleras mängden inlämnade resultat för en elev, så att inte någon saknas (inga krav på en viss nivå men kan också användas för borderline resultat och linkande mätningar) 
  • För många resultat: Denna mätsticka kontrollerar att en student inte har fått för många utvärderingar, alltså maxantalet räknas och om det är för högt noterar mätstickan detta.


Artiklar


Här finns länkar till några artiklar som berör mätstickor