Denna artikel förklarar hur man skapar/arrangerar tagg strukturer för sina EPA listor. Artikeln innehåller också två listor, en lista med EPA och en lista EPA beskrivingar. 


TABLE OF CONTENTS

Skapa tagg strukturer

För att underlätta arbetet med att skapa en bra EPA struktur i blueprint och forms modulen kan man använda sig av listorna i denna artikel.


Skapa en tagg kategori

 • Gå till Blueprint/Program layout menyn
 • Klicka på ett <program>
 • Klicka på knappen Edit tags
 • Klicka på knappen   Add category • Ett popup fönster dyker upp, skriv i namnet på den kategori du vill skapa (EPA, EPA Beskrivning)


Skapa taggarna

 • Därefter skall man klicka på knappen Add tag i den nyskapade kategorin.


 • Klipp nu ut texten från en av listorna från denna artikel
 • Öppna programmet anteckningar (eller en vanlig texteditor) och klistra in listan. Detta gör att alla formateringar försvinner. Klipp nu ut samma lista från anteckningar. Listorna finns också som en attached txt fil till denna artikel.
 • Klistra in den i Name fältet.
 • Tryck på knappen Add tagResultatet blir att samtliga objekt i listan förvandlas till en tagg, per rad. Detta sätt besparar användaren mycket arbete.Arrangera om listor


Ibland vill man flytta om i de importerade listorna.

 • Klicka på en kategori
 • Ställ markören över ett objekt i listan. En pilmarkör skall dyka upp. Använd denna genom att dra objektet till önskad plats i listan. (Notis: om INTE markören dyker upp, klicka då på pilikonen "Refresh" av websidan, detta kör att markören visas)Listor


EPA


EPA 1 - Inhämta anamnes och genomföra relevant statusundersökning

EPA 2 - Prioritera arbetsdiagnos bland relevanta differentialdiagnoser

EPA 3 - Upprätta en initial utredningsplan

EPA 4 - Formulera en initial åtgärdsplan och genomföra behandling

EPA 5 - Identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder

EPA 6 - Genomföra allmänna medicinska procedurer

EPA 7 - Identifiera patienter i behov av akut vård och genomföra ett primärt omhändertagande

EPA 8 - Dokumentera samt utfärda recept och intyg

EPA 9 - Samarbeta inom hälso- och sjukvården och med professioner i andra delar av samhället

EPA 10 - Bidra till säkerhetskultur inom vården

 

EPA Beskrivning


1.1 initiera anamnes med öppen fråga och efterhöra patientens egna tankar, eventuell oro, förväntningar samt de frågor som uppstår.

1.2 ställa adekvata riktade frågor utifrån symtombild och bakgrund, med beaktande av det akuta, allvarliga och vanliga

1.3 säkerställa informationsöverföring och bekräfta patienten genom tillämpliga sammanfattnigar

1.4 eftersöka tecken till skadligt bruk av substanser eller utsatthet för våld eller vanvård.

1.5 inhämta anamnes från patienter i olika åldrar, patienter med kognitiv, affektiv eller beteendemässig funktionspåverkan och från anhöriga, samt med hjälp av tolk.

1.6 förklara och motivera de specifika frågor som ställs, de undersökningsmoment och eventuella statusfynd som görs.

1.7 utföra en adekvat strukturerad statusundesökning mot bakgrund av aktuellt problem och riskfaktorer, med beaktande av hygienregler och patientens integritet.

1.8 använda vanliga undersökningsinstrument av relevans, till exempel otoskop, oftalmoskop, spekulum för gynekologisk undersökning.

2.1 prioritera och diskutera differentialdiagnoser med beaktande av vanliga, allvarliga och akut behandlingskrävande tillstånd.

2.2 välja rimlig arbetsdiagnos hos patienter i olika åldrar, med olika kön, med samsjuklighet och/eller atypisk sjukdomspresentation

2.3 omvärdera arbetsdiagnoser vid ny relevant information

3.1 baserat på relevant arbetsdiagnos föreslå adekvat initial utredning och/eller remiss till specialist/annan hälsoproffesion

3.2 mot bakgrund av patientens förförståelse och tankar om sina besvär förkara och motvera syftet med den föreslagna utredningen och beskriva undersökningsprocedur/er samt eventuella risker för patienten.

3.3 vid behov utforma adekvat och tydlig remiss utifrån frågeställning.

4.1 resonera kring utredningsresultatens tillförlitlighet i relation till metodens egenskaper och begränsningar

4.2 diskutera utredningens resultat med patienten

4.3 förmedla svåra besked

4.4 i smaråd med patienten formulera åtgärdsplan och uppföljning

4.5 i samråd med patienten genomföra farmakologisk eller icke-farmakologisk behandling

5.1 identifiera riskfaktorer (beteenden, ärftlighet) för framtida sjukdom genom anamnes, status och journal

5.2 genomföra samtal om levnadsvanor med betydelse för hälsan

5.3 upprätta aktivitetsplan utifrån riskfaktorer i samverkan med patient

6.1 utföra intravenös, subkutan och intramuskulär injektion

6.2 sätta venös infart

6.3 utföra arteriell punktion

6.4 utföra lokalbdövning i huden

6.5 sätta och avlägsna hudsuturer

6.6 utföra svalg- och nasopharynxprov

6.7 anlägga förband

6.8 anlägga gips

6.9 koppla EKG

6.10 Etablera fria luftvägar

6.11 sätta V-sond

6.12 utföra lumbalpunktion

6.13 utföra prokto-/rektoskopi

6.14 anlägga urinvägskateter

6.15 utföra ledpunktion

6.16 utföra basal och avancerad HLR

6.17 Konstatera dödsfall

7.1 inhämta anamnes och genomföra status anpassad till den akuta situationen

7.2 identifiera sviktande vitalfunktioner och tolka den kliniska situationen

7.3 identifiera möjliga orsaker till patientens tillstånd

7.4 bedöma sjukdomstillståndets allvarlighetsgrad och ta ställning till vårdnivå för patienten

7.5 ta ställning till förutsättningar för eventuella livsuppehållande åtgärder med hänsyn till patientens önskemål.

7.6 upprätta en initial åtgärdsplan och börja agera utifrån den

7.7 kommunicera relevant information om situation, bedömning och behandlingsplan till team-medlemmar och "bakjour/konsult" via strukturerad kommunikation.

7.8 leda ett interproffesionellt samarbetekring en akut svårt sjuk patient

7.9 kommunicera information om bedömning, behandlingsplan och prognos anpassat till patient och /eller anhörigas behov för att möjliggöra delaktighet i beslut

8.1 sammanställa och skriftligt dokumentera ett patientmöte

8.2 skriva recept på läkemedel inkl dosförpackade läkemedel samt läkemedelskort

8.3 skriva ett underlag för sjukskrivning

8.4 skriva dödsbevis och dödsorsaksintyg

8.5 skriva ett vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård

8.6 dokumentera skador samt utfärda ett rättsintyg

8.7 skriva orosanmälan enligt Socialtjänstlagen samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

8.8 skriva anmälan om olämplighet som bilförare eller innehav av vapen.

9.1 ge muntlig strukturerad rapport

9.2 arbeta i team som ledare och medarbetare

9.3 samverka vid planering inför utskrivning

9.4 utifrån patientens behov samverka med och hänvisa till andra instanser/professioner

10.1 identifiera vårdskada eller risk för skada i vården

10.2 analysera vårdskada eller risk för skada och ge förslag på förebyggande åtgärder

10.3 dokumentera och kommunicera avvikelser i organisationen